5:58 , уторак , 19 фебруар 2019
Početna / BIH / MERKELOVA DANAS SA ZVANIČNICIMA BIH

MERKELOVA DANAS SA ZVANIČNICIMA BIH

indexNjema­čki kan­ce­lar An­ge­la Mer­kel do­pu­to­va­će da­nas u zva­ni­čnu po­sje­tu BiH, a pla­ni­ra­no je da raz­go­va­ra sa čla­no­vi­ma Pred­sje­dniš­tva BiH i pred­sje­da­va­ju­ćim Sa­vje­ta mi­nis­ta­ra BiH De­ni­som Zviz­di­ćem.

Mer­ke­lo­va bi na sa­ra­jev­ski aero­drom tre­ba­lo da sle­ti u 11 ča­so­va, a sve­ča­ni do­ček uz naj­vi­še drža­vne i voj­ne po­čas­ti bi­će upri­li­čen na pla­tou is­pred zgra­de in­sti­tu­ci­ja BiH na Ma­rin­dvo­ru. Mer­ke­lo­va i Zviz­dić raz­go­va­ra­će u če­ti­ri oka na­kon če­ga će njema­čki kan­ce­lar ima­ti ra­dni ru­čak sa čla­no­vi­ma Pred­sje­dniš­tva BiH. Pre­dvi­đe­no je da Mer­ke­lo­va po­sje­ti i izlo­žbu „Sre­bre­ni­ca 11/07/1995“ i da se sas­ta­ne sa pred­sta­vni­ci­ma Udru­ženja „Maj­ke Sre­bre­ni­ce“.

Mer­ke­lo­va je ra­ni­je po­ru­či­la da je i po­red aktu­el­nih te­ško­ća pri­mje­tan na­pre­dak BiH na pu­tu evrop­skih in­te­gra­ci­ja i da pos­to­je do­bre šan­se da se priključi EU. Por­tpa­rol njema­čke vla­de Šte­fen Zaj­bert is­ta­kao je da će gla­vne te­me sas­ta­na­ka bi­ti bi­la­te­ral­ni odno­si, odno­si pre­ma EU, pri­vre­dne te­me i ener­get­ska pi­tanja.

Upu­će­ni is­ti­ču da tre­ba obra­ti­ti pažnju na bo­ju sa­koa ko­ji bu­de ima­la na se­bi Mer­ke­lo­va. Na­ime, tvrde da ona mi­jenja bo­je sa­koa u za­vi­snos­ti gdje ide, sa ki­me se sas­ta­je i o če­mu će raz­go­va­ra­ti. Ljubi­čas­ti i li­la sa­koi su za manje for­mal­ne sas­tan­ke na ko­ji­ma ne­ma te­ških te­ma, dok bež i bi­je­lo obla­či ka­da že­li da po­šalje po­ru­ku mi­ra. Pla­va bo­ja je ka­da tre­ba da dje­lu­je ozbiljno, ali ne stro­go kao u crnom, dok je ze­le­na bo­ja op­ti­mi­zma, ali i smi­re­nos­ti i ra­vno­te­že.

Glas Srpske

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *