7:54 , петак , 23 август 2019
Početna / BIH / NOVI POKUŠAJ SAVJETA MINISTARA DA KONAČNO ODRŽI SJEDNICU

NOVI POKUŠAJ SAVJETA MINISTARA DA KONAČNO ODRŽI SJEDNICU

Sa­vjet mi­ni­sta­ra u teh­nič­kom man­da­tu da­nas bi tre­ba­lo da raz­ma­tra pri­je­dlog od­lu­ke o pri­vre­me­nom fi­nan­si­ra­nju in­sti­tu­ci­ja BiH i me­đu­na­rod­nih oba­ve­za BiH za pe­ri­od jul-sep­tem­bar, sa­op­šte­no je iz ove in­sti­tu­ci­je.

Sjed­ni­ca Sa­vje­ta mi­ni­sta­ra od­go­đe­na je 10. ju­la i tre­ba­lo bi da bu­de odr­ža­na da­nas. Od­lu­či­va­nje Sa­vje­ta mi­ni­sta­ra o ovoj tač­ki dnev­nog re­da pret­hod­no je od­go­đe­no 27. ju­na, a po­tom i 2. ju­la zbog ne­pri­su­stva mi­ni­stra fi­nan­si­ja i tre­zo­ra u teh­nič­kom man­da­tu Vje­ko­sla­va Be­van­de, či­je je mi­ni­star­stvo pred­la­gač ove tač­ke. Ta­da su sa dnev­nog re­da ski­nu­te i osta­le tač­ke či­ji je pred­la­gač Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja i tre­zo­ra, jer je prak­sa da ka­da ne­ma ne­kog mi­ni­stra na sjed­ni­ci tač­ke či­ji je pred­la­gač mi­ni­star­stvo na či­jem je on če­lu bu­du od­go­đe­ne.

No, ho­će li ko­nač­no do­ći do usva­ja­nja ove od­lu­ke i da li će sjed­ni­ca bi­ti odr­ža­na ni ju­če do kra­ja da­na ni­je se mo­glo sa si­gur­no­šću tvr­di­ti. Na­i­me, mi­ni­stri iz HDZ-a BiH ni­su do­la­zi­li na sjed­ni­ce ko­je su za­ka­zi­va­ne to­kom ovog mje­se­ca, pa s tim u ve­zi ni­je po­zna­to ni ho­će li pri­su­stvo­va­ti da­na­šnjoj sjed­ni­ci.

Mi­ni­star prav­de Jo­sip Gru­be­ša re­kao je da na sjed­ni­ce Sa­vje­ta mi­ni­sta­ra BiH do­la­zi uvi­jek osim ka­da je spri­je­čen, od­no­sno slu­žbe­no od­su­tan.

– Od­lu­ka o pri­vre­me­nom fi­nan­si­ra­nju ni­je iz nad­le­žno­sti Mi­ni­star­stva prav­de BiH i ne mo­gu ko­men­ta­ri­sa­ti ma­te­ri­ja­le ko­je ja ne pred­la­žem pa ni prog­no­zi­ra­ti nji­ho­vu sud­bi­nu – re­kao je Gru­be­ša.

S dru­ge stra­ne, mi­ni­star ino­stra­nih po­slo­va BiH Igor Cr­na­dak po­tvr­dio je svoj do­la­zak na sjed­ni­cu, ali vi­še in­for­ma­ci­ja ni­je imao.

– Do­la­zim na sjed­ni­cu, a o osta­lom ne že­lim da na­ga­đam. Bi­će vre­me­na za ko­men­tar na­kon sjed­ni­ce – iz­ja­vio je Cr­na­dak.

U Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja ju­če je krat­ko re­če­no da o ovim pi­ta­nji­ma ne že­le da na­ga­đa­ju.

IZVOR-GLASSRPSKE

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *